ارسال تیکت پشتیبانی

ایجاد درخواست پشتیبانی جدید

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..

 Soporte - Servicio al cliente

Equipo encargado de asesorarte y resolver cualquier problema con los servicios de intelplanet

Open Ticket
 Desarrollo Web y Proyectos

Solicita cambios, envía información, consulta el estatus de tus proyectos y más...

Open Ticket
 Solicitar Presupuesto

Aquí podrás solicitar el presupuesto de algún proyecto que quieras desarrollar.

Open Ticket